1. Algemeen

1.1 Onder Brouwerij Rikketik wordt in deze algemene voorwaarden en op de websites www.brouwerijrikketik.nl en www.brouwerijrikketik.nl (“De Website”) verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Brouwerij Rikketik, statutair gevestigd en kantoorhoudend te Amersfoort, Nederland.

1.2 Brouwerij Rikketik is ingeschreven in het Handelsregister te Zwolle onder dossiernummer 80601383 en gevestigd aan de Koedijkerweg 7-E, 3816 BV te Amersfoort.

  1. Toepassing

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Brouwerij Rikketik als leverancier enerzijds en de koper anderzijds ten aanzien van producten zoals door Brouwerij Rikketik op de Website te koop aangeboden (de “Producten”). De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van de koper wordt door Brouwerij Rikketik uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Mocht enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig zijn, vernietigd worden of onafdwingbaar zijn, dan tast dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst niet aan.

  1. Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van Brouwerij Rikketik zijn vrijblijvend en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de Producten zoals op het moment van bestellen op de Website worden getoond.

3.2 Zetfouten blijven te allen tijde voorbehouden.

  1. Overeenkomst en facturering

4.1 De overeenkomst tussen Brouwerij Rikketik en de koper komt tot stand op het moment dat de koper de bestelprocedure op de Website volledig heeft doorlopen en koper derhalve alle verplicht in te vullen gegevens aan Brouwerij Rikketik heeft verzonden.

4.2 Na ontvangst van het volledig ingevulde digitale bestelformulier door Brouwerij Rikketik is overeenkomst tussen Brouwerij Rikketik en de koper onherroepelijk en kan deze niet meer door koper worden ontbonden. Niettegenstaande het voorgaande behoudt Brouwerij Rikketik zich het recht voor om de overeenkomst met de koper binnen 24 uur na totstandkoming zonder verplichting tot betaling van enige schadevergoeding te ontbinden.

4.3 Na totstandkoming van de overeenkomst zal Brouwerij Rikketik binnen 48 uur een factuur opmaken en als pdf-bestand per e-mail aan de koper zenden. Brouwerij Rikketik zal geen papieren factuur per post zenden, hetgeen door de koper uitdrukkelijk wordt aanvaard.

  1. Prijzen

5.1 Brouwerij Rikketik kan niet aansprakelijk worden gehouden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten van Producten zoals vertoond en vermeld op de Website.

5.2 De prijzen van de Producten zoals vermeld op de Website zijn inclusief BTW en accijns en inclusief verpakkingsbelasting.

  1. Afzetgebied

6.1 Brouwerij Rikketik levert bestelde Producten uitsluitend binnen Europa.

  1. Bezorgkosten

7.1 De prijzen van de Producten zoals vermeld op de Website zijn exclusief bezorgkosten.

7.2 Voor het verzendklaar maken, controleren, transporteren en bezorgen van een bestelling is de koper een bijdrage in de bezorgkosten verschuldigd. De hoogte van deze bijdrage is (inclusief BTW en accijns) €6,95.

  1. Levering en levertijd

8.1 Brouwerij Rikketik verkoopt haar Producten enkel aan particulieren en ondernemingen die ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

8.2 Indien de koper voor 13:00 uur `s middags een bestelling plaatst en betaalt wordt de betreffende bestelling na ontvangst van de betaling op dezelfde dag door Brouwerij Rikketik verzonden, tenzij de koper op de Website een afwijkende leverdag opgeeft, welke maximaal één maand na de initiële leverdatum zal zijn.

8.3 Indien de koper na 13:00 uur `s middags een bestelling plaatst en betaalt wordt de betreffende bestelling de volgende werkdag na ontvangst van de betaling verzonden. Als de koper bijvoorbeeld op vrijdag om 17:00 uur bestelt wordt deze bestelling de maandag daaropvolgend door Brouwerij Rikketik verzonden.

8.4 Bovengenoemde levertijden zijn indicatieve levertijden en gelden niet als fatale termijn. Aan de indicatieve levertijden kunnen door de koper geen rechten worden ontleend. Brouwerij Rikketik kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade van de koper als gevolg van overschrijding van de aangegeven indicatieve levertijden.

8.5 Levering van door de koper bestelde Producten geschiedt `Ex Warehouse`, dat wil zeggen, uit de magazijnen van Brouwerij Rikketik. (Incoterms 1990). Het eigendom en het risico van de bestelde Producten gaat derhalve over op de koper op het moment dat de bestelde Producten het magazijn van Brouwerij Rikketik verlaten.

8.6 Brouwerij Rikketik is gerechtigd om de door de koper bestelde Producten in gedeelten aan de koper te leveren. Eventuele aan deelleveringen verbonden meerkosten zijn voor rekening van Brouwerij Rikketik.

8.7 De door de koper bestelde Producten worden door een externe transporteur op het door de koper opgegeven afleveradres afgeleverd. Indien er bij levering niemand aanwezig is om de Producten in ontvangst te nemen zal de transporteur de bestelling eenmalig kostenloos op een later tijdstip nogmaals aanbieden en/of contact opnemen met koper om een nieuwe afspraak te maken ten aanzien van de levering. Indien bij de tweede levering wederom niemand aanwezig is om de Producten in ontvangst te nemen zal Brouwerij Rikketik voor de derde (en volgende) levering nogmaals bezorgkosten in rekening brengen.

8.8 De koper heeft het recht om artikelen binnen 14 dagen retour te sturen en het volledige aankoopbedrag vergoed te krijgen, mits het product en verpakking van het desbetreffende product in originele staat verkeren. Verzendkosten voor retourzendingen worden niet door ons vergoed.

  1. Veilig betalen

9.1 De koper kan de bestelde Producten betalen middels iDeal, middels vooruitbetaling of middels levering onder rembours.

  1. Klachten, onderzoeksplicht en nakoming

10.1 Indien Brouwerij Rikketik onjuiste of het onjuiste aantal Producten levert dient de koper Brouwerij Rikketik hiervan binnen 24 uur na levering op de hoogte stellen. Foutief geleverde Producten worden binnen 5 werkdagen kosteloos door Brouwerij Rikketik omgeruild of opgehaald, mits de betreffende Producten niet zijn aangebroken en in de originele verpakking zitten. Brouwerij Rikketik zal abusievelijk niet-geleverde Producten zo spoedig mogelijk kosteloos naleveren.

10.2 Wanneer de koper een kapot Product heeft ontvangen dient de koper Brouwerij Rikketik hiervan binnen 24 uur na levering op de hoogte stellen per e-mail (info@brouwerijrikketik) en dient de koper dit aan te tonen door middel van een foto. Na ontvangst en goedkeuring van de foto door Brouwerij Rikketik zal Brouwerij Rikketik, naar keuze van de koper, (i) het aankoopbedrag van het betreffende Product aan de koper retourneren, of (ii) het betreffende Product zo spoedig mogelijk kosteloos naleveren. Brouwerij Rikketik is te allen tijde gerechtigd om de door koper geclaimde breuk ter plaatse te controleren.

10.3 Indien de koper niet binnen 24 uur na levering van de bestelling melding maakt van onjuistheden in de levering zoals hiervoor in de leden 1 en 2 van dit artikel omschreven, zal de levering als volledig en juist worden beschouwd en vervallen de rechten van de koper zoals vermeld in voornoemde artikelen.

10.4 Brouwerij Rikketik is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade.

10.5 Alle leveringen worden verzorgd via door Brouwerij Rikketik ingeschakelde externe transporteurs. Deze transporteurs bezorgen uitsluitend. Het retour nemen van emballage en/of producten is derhalve niet mogelijk.

  1. Aansprakelijkheid en schadevergoeding

11.1 Brouwerij Rikketik kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

11.2 Overmachtsituaties die in ieder geval niet voor risico van Brouwerij Rikketik komen zijn onder andere ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet-tijdige of gebrekkige nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers of transporteurs en storingen in de productie.

11.3 Brouwerij Rikketik kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade van derden en koper vrijwaart Brouwerij Rikketik tegen eventuele schadeclaims van derden. Brouwerij Rikketik kan eveneens niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die is veroorzaakt door de door Brouwerij Rikketik ingeschakelde externe transporteurs, tenzij deze schade aan opzet of grove schuld van de externe transporteur is toe te rekenen.

11.4 Brouwerij Rikketik is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade.

11.5 Het in het vorige artikel en in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Brouwerij Rikketik ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

  1. Persoonsgegevens

12.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Brouwerij Rikketik nageleefd. Kopers hebben altijd de mogelijkheid hun eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit is mogelijk voor de koper door in te loggen op de Website en te klikken op het “Mijn gegevens” gedeelte van de Website.

12.2 Brouwerij Rikketik zal de door de koper verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper en nog zolang bewaard worden als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de koper in het geding komt.

  1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Brouwerij Rikketik en de koper is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut of, indien Brouwerij Rikketik daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Brouwerij Rikketik of de koper. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts.

  1. Leeftijd van de koper

14.1 De koper verklaart door het akkoord met deze voorwaarden minimaal 18 jaar oud te zijn en/of de minimumleeftijd voor de aanschaf van alcohol te hebben zoals wettelijk vastgelegd.

 

×